A visual artist's inspiration.

lara stone by tyrone lebon for i-d magazine, ss 13
monolithzine:

Jim Tsinganos

Meryl Streep, shot by Annie Leibovitz for Rolling Stone, 1981
godform:

Φ

#goldenratio